Adatkezelési tájékoztató

Az Éjféli Kiáltás Misszió adatkezelési tájékoztatója

Az Éjféli Kiáltás Misszió a személyes adatok védelmét kiemelten fontos feladatának tekinti, és megalakulása óta így is kezelte és kezeli a jövőben is, ezután is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk. Kizárólag az ön engedélyével és csak a legszükségesebb adatokat (felhasználónév, e-mail cím, születési adatat pedig csak személyes felköszöntés céljából) gyűjtjük, és azt harmadik félnek nem adjuk tovább.

A jelen dokumentum az Éjféli Kiáltás Misszió, Székhely: 1135 Budapest, Palóc u 2.

adatkezelési tájékoztatója.

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.
Az email-címe, és adatai megadásával,a jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően adatkezelési tájékoztatónkat megismerte és azt elfogadta.

Adatkezelési tájékoztató
Utolsó frissítés: 2018. május 24.

  1. Adatkezelő megnevezése

Éjféli Kiáltás Misszió közhasznú egyesület
Székhely: 1135 Budapest, Palóc utca 2
Postacím: 1135 Budapest, Palüc tca 2

E-mail: ejfelikialtas@gmail.com
Telefon: +36 (1) 3500343

Honlap: www.ejfelikialtas.hu

  1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály

Éjféli Kiáltás Misszió közhasznú egyesület által végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabály vonatkozik: – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

  1. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
3.1.1. A kezelt adatok köre
Hírlevélre való feliratkozás esetén:
– felhasználónév
– e-mail cím
Hírlevélre történő regisztráció esetén sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy valós személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

Rendezvényre történő jelentkezés esetén:
– Név
– E-mail cím
– Telefonszám
– Számlázási cím

3.1.2. Az adatkezelés célja:
Hírlevél feliratkozás esetén:
A felhasználónév a hírlevél adatbázisban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges.
Az e-mail cím a Éjféli Kiáltás Misszió és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
Rendezvényre történő jelentkezés esetén:
Rendezvényre történő jelentkezéshez az Ön nevének és számlázási címének megadása a regisztrációhoz, valamint a rendezvény részvételi díjáról szóló számla kiállításához, míg az e-mail cím és telefonszám a rendezvénnyel és a számlázással kapcsolatos kommunikációhoz elengedhetetlenül szükséges. Nem kötelezően kitöltendő adatként szereplő születési adatokat, pedig egy személyes születésnapi köszöntéshez használjuk.

3.2. Az adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapja az érintett személyek tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez hírlevél vagy a keresztyén havilapjaink kiküldése céljából.

3.3. Az adatkezelés időtartama 
Az adatokat az Éjféli Kiáltás Misszió az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az ejfelikialtas@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, a hírlevelekről bármikor korlátozás és indoklás nélkül leiratkozhat.
Továbbá, ha Ön hírlevél üzentet kap tőlünk e-mailben, úgy az e-mailben minden esetben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül leiratkozni.

Bizonyos adatokat – például olyan adatokat, amelyek a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például az Éjféli Kiáltás Misszió és az ügyfél közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek – az Éjféli Kiáltás Misszió köteles a számviteli jogszabályok alapján 8 évig megőrizni, az Ön hozzájárulásától függetlenül. Az adatokhoz az Éjféli Kiáltás Misszió illetékes munkatársai férhetnek hozzá.

  1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak az Éjféli Kiáltás Misszió erre kijelölt munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például a Misszió  irodavezetője, és/vagy az egyes szolgálati ágak szolgálatvezetője, akik a hírlevél kiküldéseket végzik, illetve az Éjféli Kiáltás Misszió számviteli feladatait ellátó személy a kiállított számlák adatai esetén.

Az Éjféli Kiáltás Misszió soha, semmilyen esetben nem adja át az Ön személyes adatait más szervezetek, vagy illetéktelen személyek számára.
A lelkigondozás miatt érkezett megkeresések adatait is a lehető legszigorubban kezeljük, gyónási titokként. Ennek adatait, tartalmát senkinek ki nem szolgáltatjuk.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

Missziónk az Ön által megadott személyes adatait az ApCsel 29.hu bérelt szerverén, valamint az Éjféli Kiáltás Misszió saját adatbázisaiban, az Éjféli Kiáltás Misszió székhelyén (1135 Budapest, Palóc utca 2.) tárolja. Ezen kívül a személyes adatai tárolásához az Éjféli Kiáltás Misszió más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.
A Missziónk székhelyén tárolt adatbázisok jelszóval védettek, így gondoskodva arról, hogy az ön személyes adataihoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

  1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. A tájékoztatás kérelméhez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Éjféli Kiáltás Missziótól, hogy az Alapítvány  tájékoztassa:
– milyen személyes adatait,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeli

Az Éjféli Kiáltás Misszió az Ön kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Éjféli Kiáltás Misszió módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az Éjféli Kiáltás Misszió a kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

5.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Éjféli Kiáltás Misszió törölje valamely, vagy akár minden személyes adatát. (Például ha ön több e-mail címmel is regisztrált hírlevél szolgáltatásainkra, bármikor kérheti adott e-mail címének törlését).
Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek küldését, úgy az összes, Ön által megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.
Az Éjféli Kiáltás Misszió a kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

5.4. A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha úgy véli, hogy az Éjféli Kiáltás Misszió bármilyen módon megsértette a jelen adatkezelési tájékoztatóban vállalt kötelezettségeit.

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Éjféli Kiáltás Misszió a fent meghatározott célokkal kezelje az ön személyes adatait.  A társaság a hírlevélre feliratkozók és rendezvényre jelentkezők, a arándok utak résztvevői személyes adatát a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag ezen célokkal összefüggésben kezeli és harmadik félnek soha nem adja át.

Támogatás

Missziónk non-profit szervezet, így tagjaink és barátaink önkéntes adományaiból és szolgálataiból, szponzoraink támogatásából, illetőleg civil pályázaton elnyert összegek segítségével tartja fenn magát. Ennek megfelelően örömmel veszünk bármiféle segítséget vagy anyagi támogatást!

Amennyiben 1%-át szívesen ajánlja céljainkra, adószámunk: 19622897-2-41

Támogatás befizetésére személyesen (a Missziónk irodájában, előre egyeztetett időpontban) vagy bankszámlánkra történő utalással van lehetőség.

Bankszámlaszámunk: (UNICREDIT) HU61 1091 8001 0000 0040 7168 0019